• ریاضیات دفتر

  • رونویسی

  • کلمه های درس نویسنده بزرگ با معنی از حفظ شود.

  • جدول ضرب تمرین شود.