• درس نویسنده ی بزرگ 3 بار روخوانی شود.

  • صفحه ی اول نویسنده بزرگ رونویسی شود.

  • 10 نمونه جمع و تفریق فرایندی انجام شود.