• پیک آدینه حل شود.

  • یک دیکته از درس کار نیک نوشته شود.

  • شنبه سنجش بخش کسر و دایره داریم تمرین شود.