• ریاضیات دفتر نوشته شود.

  • خلاصه درس کار نیک نوشته شود.

  • جدول ضرب تمرین شود.