• ریاضیات دفتر حل شود.

  • رونویسی

  •  از صفحه 26 تا صفحه 36 به خوبی روان خوانی شود.

  • درس کار نیک 3 بار روخوانی شود.