• ریاضیات دفتر حل شود.

  • دیکته نوشته شود.

  • علوم مطالعه و پرسیده می شود.