• ریاضیات دفتر حل شود.

  • دیکته از درس فداکاران

  • فارسی دوره شود.

  • پرگار و 5 کیک تی تاپ آورده شود.