• برگه ی ریاضی

  • دیکته

  • جدول ضرب 6 تمرین شود.

  • آزمون جامع روز دوشنبه برگزار می گردد.