• پیک آدینه حل شود.

  • سوالات دفتر ریاضی برای سنجش روز شنبه تمرین شود.

  • رونویسی انجام شود.