• رونویسی انجام شود.

  • سوالات ریاضی دفتر حل شود.

  • کلمات درس فداکاران با معنی از حفظ شود.