• رونویسی انجام شود.

  • ریاضیات دفتر حل شود.

  • شعر هدیه ها از حفظ شود.

  • درس فداکار ان روخوانی شود.