• سوالات ریاضی حل شود.

  • رونویسی انجام شود.

  • درس فداکاران 3 بار روخوانی شود.

  • درس 1 تا 3 هدیه ها مطالعه شود.