• ریاضیات دفتر حل شود.

  • در مورد یکی از خاطرات شیرین خود یک بند بنویس.

  • هدیه های آسمانی تا جایی که تدریس شده مطالعه و پرسیده شود .(سنجش)