• رونویسی درس بلدرچین و برزگر تمام شود.

  • گزارش اردو  نوشته شود.

  • ضرب 5 و 4و 3و2 پرسیده شود.