• برگه ی ریاضی حل شود.

  • جمله سازی نوشته شود.

  • علوم مطالعه شود.