• ریاضس سؤالات دفتر حل شود.

  • انشا در مورد وعده های غذایی نوشته شود.

  • درس پنجم 2 بار روخوانی شود و کلمه هایش با معنی حفظ شود.