• پیک آدینه حل شود.

  • هر شب یک دیکته ی دوره ای نوشته شود.

  • اجتماعی تا جایی که درس داده شده تمرین شود.