• سوالات دفتر ریاضی حل شود

  • انشا در مورد ویژگی های فصل ها

  • ضرب 5 تمرین شود.