• پیک آدینه حل شود

  • سوالات ریاضی در همان برگه حل شود.(3 سوال )

  • ذکر رکوع با معنی از حفظ شود.

  • برگه ی روان خوانی تمرین شود.