• فصل 4 ریاضی تمرین شود.

  • درس 7 و 8 فارسی دیکته تمرین شود.

  • فصل 6 و 7 علوم مطالعه و پرسیده شود.