• صفح ی دوم درس خرس کوچولو در دفتر مشق

  • پلی کپی ریاضی انجام شود.

  • پیدا کردن کلمه با معنی 5 کلمه از درس خرس کوچولو