• پلی کپی شماره 1 حل شود.

  • داستانک در دفتر مشق نوشته شود.