• تکلیف شب در کلاس انجام شد. (صفحه اول درس خرس کوچولو در دفتر مشق)

  • کتاب ریاضی صفحه 20 در دفتر زرد نوشته شود.