• از روی کلمه های خط کشی شده درس خرس کوچولو 2 مرتبه

  • ریاضی 5 تمرین ریاضی در دفتر مشق

  • مطالعه فارسی و قرآن