• تکلیف آدینه حل شود.

  • کتاب نگارش درس مسجد محله نوشته و کامل امضاء زده شود.

  • فارسی پرسیده می شود.