• بیاموز و بگو درس مسجد محله 1 بار در دفتر مشق نوشته شود.

  • دیکته 6 خط نوشته شود.