• پیک آدینه حل شود

  • کتاب ها مطابق برنامه آورده شود.

  • کتاب نگارش امضا و آورده شود.