• جمله سازی دارند.

  • روانخوانی، کتاب و دروس حتما تمرین شود.