• سرمشق دارند.

  • روانخوانی ها، کتاب و دروس حتما تمرین شود.