• پیک آدینه دارند.

  • کتاب ، روانخوانی ها و دیکته حتما تمرین شود.