• سرمشق دارند.

  • روانخوانی ها،کتب و دیکته حتما تمرین شود.