• از روی درس رضا رونویسی شود.

  • روانخوانی ها،کتاب و دیکته حتما تمرین شود.