• سرمشق دارند

  • روانخوانی ها،کتاب و دیکته حتما تمرین شود.