• پیک آدینه دارند.

  • روانخوانی ها،کتاب و دیکته حتما تمرین شود.