• سرمشق دارند

  • روانخوانی ها و کتاب حتما تمرین شود