• سرمشق دارند.

  • درس جدید و دروس کتاب حتما تمرین شود.