• سرمشق دارند

  • پیک آدینه دارند

  • دروس کتاب و روانخوانی و قرآن حتما تمرین شود