• امروز فقط تمرین دیکته ، قرآن و روان خوانی جدید دارند.