• جمله سازی دارند ( کتاب همراهشان است)

  • دروس کتاب فارسی و قرآن حتما حتما تمرین شود.