• سرمشق دارند (بخوانند و بنویسند).

  • روان خوانی ها و کتاب حتما تمرین شود.