• با کلمات سر مشق روز شنبه در صفحه ی بعد جمله سازی داشته باشند 

  • روان خوانی ها و کتاب حتما تمرین شود.