• پیک آدینه دارند.

  • روان خوانی ها و کتاب و قرآن ( لوحه 5 و 7) حتما تمرین شود.