• سرمشق دارند ( بخوانند و بنویسند).

  • روان خوانی و دروس حتما تمرین شود.

  • جمله سازی دارند.