1- از روی کلمات خط کشیده شده ی درس خاطرات انقلاب 3 بار بنویسید.