• پیک آدینه حل شود.

  • روانخوانی و دروس تمرین شود.