1- یک صفحه سرمشق در دفتر

2- یک صفحه جمله سازی در دفتر