• پیک آدینه دارند.

  • روان خوانی جدید و سایر روان خوانی ها حتما تمرین شود.