• نشانه (ت ) تدریس شد.

  • سرمشق دارند.

  • روان خوانی ها و کتاب تمرین شود.