• سرمشق ها نوشته شود

  • درس های کتاب فارسی خوانده شود.