• دروس کتاب و قرآن خوانده شود.

  • دیکته تمرین شود.